Про нас

/Про нас
Про нас2018-12-11T12:23:37+00:00

Лицарем може стати кожен!

Лицар – це не тільки меч щит, обладунки і військова звитяга. У першу чергу – це духовна і моральна стійкість.  Людина з життєствердними поглядами на життя і бажанням до подолання нескорених вершин. Ми віримо, що лицар живе у кожному:  молодих і досвідчених, у багатих і бідних, головне бажання його проявити. Це непростий, але дуже цікавий шлях, тому стикаючись із труднощами потрібно завжди пам’ятати про майбутній результат і звершення які чекають попереду. Тільки з любов’ю і вірою у добро можна брати до рук зброю.

Але ми відтворює не тільки лицарів і зброю, що є безсумнівно символом епохи, а цілий пласт суспільства, земель Галичини і Волині, адже без їжі, яку виростив селянин, лицар далеко не зайде і не повоюює, без музиканту і актора, мало хто дізнається про його діяння. Приєднуючись до діяльності нашого клубу ви можете приміряти на себе легенду про будь якого жителя тих часів.

 1. Загальні положення

  1. Львівська міська молодіжна громадська організація «Військово-Історична дружина Чорна Галич» (далі – «Чорна Галич», Дружина «Чорна Галич», Дружина) є неприбутковою молодіжною громадською організацією, яка здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України і даного Статуту.

  2. Дружина «Чорна Галич» на добровільних засадах об’єднує суспільно активних громадян, сприяє зростанню зацікавленості молоді у національній історії, веде роботу по збільшенню зацікавленості населення у збереженні та реставрації пам’яток історії та культури, відродженню ремесел та народних промислів, національної культури, пропагує такі суспільні цінності, як добро, справедливість, порядність, популяризує здоровий спосіб життя, а також сприяє задоволенню та захисту інтересів членів дружини.

  3. Дружина «Чорна Галич» має місцевий статус, її діяльність поширюється на територію м. Львова.

  4. Назва організації:

Львівська міська молодіжна громадська організація «Військово-Історична дружина Чорна Галич». Скорочена – «Чорна Галич», дружина «Чорна Галич», Військово-Історична дружина «Чорна Галич».Англомовна версія: NGO «Chorna Galych», «Chorna Galych». Всі найменування є рівнозначними. Найменування Організації охороняється законом.

  1. Юридична адреса керівних органів дружини «Чорна Галич»: м. Львів, вул. Реміснича, 26.

 1. Мета і завдання дружини

  1. Основною метою діяльності дружини є дослідження та збереження історичної та культурної спадщини. Окремими аспектами цієї діяльності є:

   1. Допомога у впорядкуванні, збереженні, реставрації та утриманні в належному стані пам’яток культури та історії.

   2. Сприяння та проведення історичних фестивалів української та середньовічної культури, організація оздоровчих походів та таборів, проведення лекцій та семінарів, показових виступів.

   3. Проведення фізичної підготовки, вивчення та популяризація історичного та сценічного фехтування.

   4. Виготовлення макетів та копій предметів побуту, середньовічного одягу та його обладунку, посуду, музичних інструментів.

   5. Формування особистих колекцій предметів, перерахованих в пункті 2.1.4 даного статуту.

   6. Інші види діяльності, що сприяють реалізації мети дружини і не суперечать чинному законодавству України.

 1. Правовий статус дружини «Чорна Галич»

  1. Дружина набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має майно, рахунки в банках (в т.ч. валютні), самостійний баланс, печатку, штампи, символіку та іншу атрибутику, які реєструються згідно з чинним законодавством.

  2. Для досягнення Статутних цілей «Чорна Галич» має право:

   1. Підтримувати зв’язки та співпрацювати з іншими юридичними та фізичними особами на території України та за її межами.

   2. Брати участь у програмах українських, іноземних та міжнародних організацій, проведенні міжнародних заходів у відповідності до чинного законодавства України та країни проведення.

   3. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, володіти рухомим і нерухомим майном.

   4. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів та прихильників у державних та громадських органах і громадських організаціях.

   5. Проводити масові заходи (збори, концерти, презентації, мітинги, демонстрації, спортивні, культурні та мистецькі фестивалі, свята, виставки, лекції, наукові конференції та інші суспільні заходи тощо) у відповідності з чинним законодавством України.

   6. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.

   7. Вносити пропозиції до органів влади і управління.

   8. На визначених чинним законодавством України підставах створювати установи та організації, організовувати культурно-мистецькі колективи, секції та клуби за інтересами.

   9. Виступати засновниками підприємств, необхідних для здійснення статутних цілей.

   10. На визначених чинним законодавством України підставах створювати свої засоби масової інформації, доброчинні фонди та каси.

   11. На неприбутковій основі здійснювати видавничу діяльність, поширення освітньої та суспільно-політичної літератури, пропагандисько-агітаційних матеріалів та виробів зі своєю символікою.

 1. Членство у дружині «Чорна Галич». Права та обов’язки

  1. Членство в дружині є індивідуальним та добровільним.

  2. Членами дружини можуть стати громадяни, віком від 14 років, які дотримуються вимог цього Статуту та беруть участь у діяльності дружини.

  3. Особа, віком від 14 до 18 років може стати членом дружини тільки за наявності письмового дозволу батьків або опікунів.

  4. Прийом в члени дружини здійснюється керівництвом дружини «Чорна Галич» за письмовою заявою.

  5. Членство в дружині не виключає можливості членства в інших об’єднаннях громадян.

  6. Члени дружини мають право:

   1. Обирати та бути обраними до органів дружини, приймати участь в їх роботі.

   2. Брати участь у заходах, що проводяться дружиною, в усіх видах діяльності.

   3. Вносити свої пропозиції в керівні органи дружини щодо його діяльності, брати участь в підготовці та прийнятті по них відповідних рішень.

   4. Одержувати методичну, організаційну, інформаційну, іншу консультаційну допомогу у вирішенні питань, що відносяться до статутної діяльності дружини.

   5. Вільно та безперешкодно вийти з членства в дружині шляхом подання заяви про вихід.

  7. Члени дружини зобов’язані:

   1. Дотримуватись вимог цього Статуту.

   2. Утримуватись від дій, що завдають шкоди дружині.

   3. Додержуватися організаційної дисципліни, виконувати рішення керівних органів дружини.

   4. Своєчасно сплачувати членські внески в розмірах та в порядку, встановленому Правлінням дружини.

   5. Повідомляти голову дружини про зміну своєї адреси.

 2. Прийом в члени дружини «Чорна Галич» та вибуття з неї

  1. Прийом індивідуальних членів до дружини здійснюється на підставі індивідуальної письмової заяви за рішенням Правління дружини.

  2. Членство в дружині припиняється:

   1. Добровільно – на підставі письмової заяви, поданої до Правління дружини.

   2. Шляхом виключення за порушення вимог Статуту дружини на підставі рішення Правління дружини.

 1. Організаційна структура, керівні та контрольно-наглядові органи дружини

  1. Органами управління дружини є:

Загальні збори;

Правління дружини;

Голова дружини;

Наглядова Рада;

  1. Вищий орган дружини:

   1. Вищий орган дружини – Загальні збори , які скликаються не рідше одного разу на рік. Члени дружини приймають участь у зборах особисто або через уповноважених представників

   2. До виключної компетенції Зборів дружини належить

 • обрання Правління дружини та Наглядової Ради;

 • затвердження Статуту дружини, внесення до нього змін та доповнень;

 • прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію дружини, призначає ліквідаційну комісію;

 • затвердження основних напрямків діяльності дружини, планів та звітів про їх виконання;

 • заслуховування та затвердження висновків Наглядової Ради;

 • прийняття рішень про виключення із дружини її членів.

   1. Збори можуть приймати рішення з інших питань, прийнятих до розгляду, включених до порядку денного Зборів, в тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів дружини.

   2. Чергові збори дружини скликаються Правлінням. Позачергові Збори скликаються Правлінням за власною ініціативою, на вимогу членів дружини, що мають не менше 3/4 голосів, на вимогу Наглядової Ради дружини.

   3. Повідомлення про проведення зборів та порядок денний доводиться до членів дружини письмово – рекомендованим листом або під розписку не менш як за ЗО днів до дня скликання Зборів. Збори можуть розглядати питання, що не були включені в повідомленні про порядок денний лише за окремим рішенням Зборів.

   4. Збори є повноважними, якщо на них присутні члени дружини, що мають в сукупності не менше 2/3 голосів.

   5. При голосуванні на зборах, кожний індивідуальний член має 1 голос.

   6. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на Зборах, за виключенням рішень про внесення змін до статуту, реорганізацію та ліквідацію. Такі рішення можуть бути прийняті тільки за умови більшості при одноголосному голосуванні за це рішення всіх членів.

  1. Правління дружини.

   1. Керівним органом дружини в період між Зборами є Правління дружини (Правління). В склад Правління дружини входить Голова Правління, який очолює її роботу, та члени Правління в кількості, що визначається Зборами дружини. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами з числа засновників або представлених ними кандидатур на строк 1 рік.

   2. Правління проводить свою роботу у формі засідань, які скликаються щомісячно. Позачергові засідання можуть скликатись на вимогу Голови Правління, членів Правління або Наглядової Ради. Рішення Правління приймаються більшістю голосів її членів відкритим голосуванням. Голосування може проводитись методом письмового опитування (погодження).

   3. До компетенції Правління дружини належить:

 • забезпечує виконання статутних завдань та рішень Зборів.

 • обирає голову дружини.

 • приймає рішення про вступ до дружини нових членів.

 • скликає чергові та позачергові Збори в т.ч. в обов’язковому порядку на вимогу голови дружини та ревізійної комісії

 • вносить питання до порядку денного зборів.

 • встановлює розмір та порядок внесення та використання членських внесків.

 • затверджує фонди клубу, порядок їх утворення та використання.

 • приймає рішення про виключення членів дружини.

 • приймає рішення про затвердження символіки дружини, зразки бланків, печаток, штампів.

 • розпоряджається майном та коштами в межах, затверджених Зборами.

 • організовує і контролює виконання рішень Загальних зборів дружини.

 • створює при необхідності робочі групи з метою вивчення питань, пов’язаних з діяльністю дружини.

 • вирішує інші питання, що не віднесені до виключно її компетенції Загальних зборів дружини.

  1. Голова дружини:

   1. Виконавчим органом дружини є Голова дружини, який обирається Правлінням дружини на термін її повноважень (1 рік). Голова дружини:

 • здійснює керівництво діяльністю дружини в період між Зборами та засіданнями Правління.

 • діє від імені дружини, представляє дружину в усіх органах та організаціях.

 • представляє Правлінню на затвердження проекти кошторисів, штатний розпис.

 • відкриває рахунки в установах банків.

 • здійснює інші дії, якщо вони не віднесені до компетенції інших органів управління дружини.

   1. Голова дружини вправі діяти від імені дружини без доручення. За відсутності Голови дружини його повноваження здійснює призначений Правлінням заступник.

  1. Наглядова Рада.

   1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю дружини здійснюється наглядовою радою, яка обирається загальними зборами в кількості 3-х чоловік. Членами наглядової ради не можуть бути особи, які одночасно обрані в склад Правління.

   2. Перевірки фінансово-господарської діяльності дружини проводяться Наглядовою радою за дорученням загальних зборів, Правління, з власної ініціативи або на вимогу членів дружини, які представляють у сукупності більш як 10 відсотків голосів.

   3. Наглядовій раді повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення членів дружини на її вимогу. Наглядова рада доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам дружини.

   4. Члени Наглядової ради вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

   5. Наглядова рада зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам дружини або виявлення зловживань, вчинених керівництвом дружини.

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Організація:

– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. Кошти та майно Дружини

  1. Дружина має у власності кошти та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

  2. Дружина набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Дружини або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), виграних грантів на реалізацію програм, розроблених на виконання статутних завдань Дружини, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

  3. Майно Дружини складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Дружини, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Дружини відповідно до Статуту та законодавства.

  4. Дружини має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Дружини в грошовій або іншій формі.

  5. Доходи або майно Дружини не підлягають розподілу між їх засновниками

або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для

вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової

організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні

заходи).

  1. Дружина не несе відповідальності за зобов’язання своїх членів, а останні не відповідальні за зобов’язання Дружини.

  2. Дружини зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  3. У разі припинення існування Дружини її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Дружини, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 1. Символіка Дружини

  1. Дружина має свій герб, прапор та форму, взірець яких встановлює керівництво Дружини.

 1. Внесення змін до статуту

  1. Зміни і доповнення до Статуту дружини вносяться за подання членів дружини після розгляду та затвердження Загальними Зборами, та реєструється відповідно до чинного законодавства.

 1. Припинення діяльності Дружини

  1. Припинення діяльності Дружини може бути проведене шляхом саморозпуску його реорганізації або ліквідації або за рішенням суду про заборону Дружини.

  2. Реорганізація Дружини відбувається за рішенням Вищого органу в передбаченому цим статутом порядку.

  3. Ліквідація Дружини здійснюється за рішенням Вищого органу, або у випадках, передбачених законодавством – за рішенням суду.

  4. Дружина має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск)

  5. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

  6. Рішення про саморозпуск Дружини приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Дружини. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

  7. Реорганізація Дружини здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Дружини. Реорганізація Дружини здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Дружини про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

  8. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Дружини шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Дружини визначається відповідно до чинного законодавства.

 • Друзі клубу — це люди з якими ми тримаємо контакт. У них нема ніяких зобов’язань перед клубом. І залучаємо по мірі потреби і їхнього бажання.
 • Кандидати в організацію — це люди які виявили намір вступу у організацію. Їм визначено в індивідуальному порядку термін перевірки після чого буде рішення про їхнє прийняття, або відмову. Весь час вони дотримуються обов’язків члена організації. Права часткові. Залучаються до різноманітних завдань і клубної діяльності.
 • Члени організації — це повноправні члени організації зі всіма правами і обов’язками
 • Члени засновники — люди які заснували організацію і з часом відійшли від активної діяльності. Група не більше як з 3-ох чоловік. Вони долучаються до діяльності організації по запиту правління або загальних зборів. Також по своїй ініціативі. Консультують у вирішенні важливих питань і у випадку надзвичайних ситуацій.
 • Голова організації.
 • Мати затверджені комплекси одягу і побуту
 • При участі у будь-яких акціях з участю дружини дотримуватись загальних норм і правил поведінки
 • Участь у мінімальній кількості заходів які організовує дружина. Кількість встановлюється правлінням.
 • При покладанні обов’язків на себе, своєчасно виконати і подати звітність
 • У випадку не виконання покладених на себе обов’язків привести обґрунтування
 • Обов’язкова сплата внесків
 • Заборона на п’янство і хуліганство. Дотримання правил дисципліни і поведінки на фестивалях(окремий документ)
 • Право голосу
 • Бути обраним керівником проекту
 • Бути обраним у правління організації
 • Право вносити пропозиції на голосування
інформаційний лист. Заявка учасника.